เรียน สมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ Bangkok Club ห้องประชุมชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ เขตสาทร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.
คณะกรรมการฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน ซึ่งเคยได้รับทุนและเป็นสมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยวันดังกล่าว สมาชิกและผู้มีเกียรติ จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับอดีตนายกสมาคมฯ (นายนคร ศิลปอาชา) ในโอกาสที่ได้รับ JICA Recognition Award และร่วมเลี้ยงส่ง Mr. Shuichi Ikeda ผู้อำนวยการองค์การไจก้า ประเทศไทย ซึ่งครบวาระในปี 2559 นี้
ทั้งนี้ขอให้ท่านสมาชิก โปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ตอบรับ ที่ http://goo.gl/forms/2Vrqsj4jjk ภายในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 นี้ สมาคมผู้รับทุน ฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ
– ห้องประชุมชั้น 28 ขึ้นลิฟต์ด้านธนาคารกรุงเทพฯ ในอาคารสาทรซิตี้
– การแต่งกายชุดสุภาพ (กรุณางดการใส่เสื้อยึด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)

กำหนดการประชุมสามัญประจำปีสมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 14.30 น.
ณ Bangkok Club ห้องประชุมชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ เขตสาทร
**********************
เวลา 09.00 – 09.30 น. – ลงทะเบียนสมาชิก และแขกผู้มีเกียรติ
เวลา 09.30 – 09.45 น. – พิธีเปิด โดยนายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าฯ
เวลา 09.45 – 10.45 น. – แนะนำสมาชิก ประชุมสามัญประจำปีและรายงานกิจกรรมสมาคมผู้รับทุนฯ
เวลา 10.45 – 11.00 น. – การแสดงวัฒนธรรม
เวลา 11.00 – 11.45 น. พิธีมอบรางวัล JICA Recognition Award แก่นายนคร ศิลปอาชา
อดีตนายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย 5 สมัย
และมอบของที่ระลึกแก่ Mr. Shuichi Ikeda หัวหน้าผู้แทนองค์การ
JICA ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ครบวาระ
ถ่ายภาพร่วมกัน และถ่ายภาพหมู่รวมสมาชิกทุกท่าน
เวลา 11.45 – 12.00 น. การแสดงวัฒนธรรม
เวลา 12.00 – 14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของสมาชิก รวมทั้งการบันเทิงวัฒนธรรม ไทย – ญี่ปุ่น
———————–
หมายเหตุ – ห้องประชุมชั้น 28 ขึ้นลิฟต์ด้านธนาคารกรุงเทพฯ ในอาคารสาทรซิตี้
– การแต่งกายชุดสุภาพ (กรุณางดการใส่เสื้อยึด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)

By admin