เกี่ยวกับสมาคม

JAAT ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยได้รับการสนับสนุนจาก JICA วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมคือ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คนไทยที่เคยได้รับทุนจาก JICA เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และ วัฒนธรรมของประเทศ และเพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือกับ JICA และสมาคมผู้รับทุนไจก้าในประเทศอื่นๆ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2,300 คน