เงื่อนไข และข้อตกลง

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะกรรมการสมาคมฯ และ/หรือ ผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ นำข้อมูลไปเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผย ในกิจกรรมของสมาคมฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงสิทธิ และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว เป็นอย่างดีแล้ว