Day: December 17, 2014

JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา

“JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา” ห้องสัมมนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น ในวาระโอกาสครบรอบ 60 ปี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น (Official Development Assistance : ODA) ในปี พ.ศ. 2557 นี้สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม…