สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Embassy of Japan in Thailandhttp://www.th.emb-japan.go.jp/th
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA Thailand Office)http://www.jica.go.jp/thailand/english/
หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce,Bangkok : JCC)http://www.jcc.or.th/
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization : JETRO Thailand)http://www.jetro.go.jp/thailand/
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)http://www.jeic-bangkok.org/
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan National Tourism Organization : JNTO)http://www.yokosojapan.org/

By admin