ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย 
“60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา”

สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา” ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA ) โดยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือกัน ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิค เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา”เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสดังกล่าว

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ของญี่ปุ่น ( Official Development Assistance หรือ ODA ) ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของโครงการ
 2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของญี่ปุ่น และไทย ให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพ สมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้า ประเทศไทยและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถในการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

กลุ่มที่ 1 สมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย หรือ ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพ” ที่สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย จะจัดขึ้นในเดือน มกราคม 2557
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป

เงื่อนไข กติกา และข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 1. ให้ส่งภาพถ่ายที่แสดงถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ของรัฐบาลญี่ปุ่นและไทยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของญี่ปุ่น และไทย โดยสามารถส่งภาพได้ 2 วิธี ดังนี้
  i. ทางไปรษณีย์ ส่งภาพขนาด 10 x 12 นิ้ว โดยส่งได้ไม่เกินคนละ 2 แบบๆละ 2 ภาพ  พร้อม. CD  ที่บันทึก fileภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบไฟล์ Digital ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1600 pixel / 220 dpi ในรูปแบบ .jpg หรือ .psd
  ii. ทางอิเล็คทรอนิกส์  ลงทะเบียนสมัครเข้าประกวดภาพถ่าย ทาง www.jaat.or.th และส่งภาพถ่ายไฟล์ดิจิตอลทางอีเมล์ jaathai@live.com พร้อมระบุชื่อ-สกุล พร้อมหมายเลขลงทะเบียนที่ได้จากระบบลงทะเบียน ภาพถ่ายต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ Digital ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1600 pixel / 220 dpi ในรูปแบบ .jpg หรือ .psd
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ E mail อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ 
 3. ผู้ที่ส่งภาพจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด และเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 4. ให้ส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 2 แบบ โดยต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และสถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดที่เกี่ยวกับโครงการประมาณ 5 – 10 บรรทัด
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
กำหนดส่งภาพ

 ส่งภาพทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ขยายวันรับสมัคร จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย และ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ไฟล์ภาพจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่ง ประเทศไทย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ 

รางวัลการประกวด 

กลุ่มที่ 1

        สมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย หรือ

        ผู้ที่เข้าอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” ที่สมาคมฯจัดในเดือน มกราคม 2557

 1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ จากสมาคม
 2. รางวัลที่สอง รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ จากสมาคม
 3. รางวัลที่สาม รางวัลเงินสด 1,500 บาท พร้อมใบประกาศฯ จากสมาคม
 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ จากสมาคม

กลุ่มที่ 2

        บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

 1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ จากสมาคม
 2. รางวัลที่สอง รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ จากสมาคม
 3. รางวัลที่สาม รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ จากสมาคม
 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ จากสมาคม

ข้อมูลเกี่ยวกับ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการญี่ปุ่น ODA
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต (หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งไฟล์ภาพให้สมาคม ทาง jaathai@live.com)
ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)
รางวัลการประกวด 
 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย
 2. ภาพถ่ายขนาด 10 x 12 นิ้ว ไม่เกิน 2 แบบๆ ละ 2ภาพ
 3. ใบส่งภาพถ่าย (ภาพละ 1 ใบ ติดด้านหลังภาพถ่าย)
 4. CD/DVD ที่บันทึก file ภาพที่ส่งเข้าประกวด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย www.jaat.or .th
โทร. เนตรทราย 081 611 7473 นัท 089 486 7770 
E mail :supattra65@hotmail.comhttp://fb.me/jaat.page

By admin